Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

The best breakfast idea to start
or end your day

Hu nga vha hu tshe nga matshelonitsheloni kana hu tshi khou ṱoḓou u vha tshifhinga tsha u eḓela, Halaal Cheese Griller Hash Brekkie yashu ndi muhumbulo zwa zwiḽiwa zwa nga matsheloni wa khwiṋesa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tsha ḓuvha. Kha vha dzule fhasi vha kokodze phuleithi yo ḓalaho nga zwiḽai zwivhili zwa ṋama yo gotshiwaho, beef bangers mbili, dzikhubu dza hashbrown, na tshiḽai tsha thosithi nga R69.90, zwi si na ndavha uri ndi awara ifhio.

Breakfast Watch Pic
Breakfast Watch Pic