Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

Umkhumbulo omuhle wekuseni wokuthoma namkha ukusonga ilanga lakho

Kunganakwa bona kusese sekuseni namkha pheze sekusikhathi sokulala, i-Cheese Griller Hash Brekkie yethu mkhumbulo omuhle khulu wokudla kwekuseni wanoma ngisiphi isikhathi selanga. Zifunyanele isitulo bese uzifunyanele isitja esinamaratjha ama-2 we-streaky bacon, ama-pork banger ama-2, ama-hashbrown cubes, begodu nesilayi soburotho obuthosiweko nge-R69.90, nanyana ngisiphi isikhathi.

Breakfast Watch Pic
View Breakfast Menu