Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

Dijo tša mesong tšeo di rothišago mare le go feta tšeo ka thomago goba go wetša letšatši la gago ka tšona

Go sa šetšwe gore ke mesong kudu goba e šetše e le nako ya go robala, Cheese Griller Hash Brekkie ya rena ke kgopolo e botse kudu ya go ja dijo tša mesong ka nako efe goba efe ya letšatši. Goga setulo ke moka o ikhweletše poleiti yeo e nago le dirašara tše 2 tša beikhone yeo e nago le makhura, 2 di-pork banger, ditapole tšeo di gadikilwego le selae seo se thousitilwego ka R69.90, ka iri le ge e le efe.

Breakfast Watch Pic
View Breakfast Menu