Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

Dijo tsa mo mosong tse di monate go gaisa tse o ka simololang kgotsa wa wetsa letsatsi la gago ka tsone

Go sa kgathalesege gore ke mo mosong thata kgotsa e setse tla nna nako ya go robala, Cheese Griller Hash Brekkie ya rona ke dijo tsa mo mosong tse di monate go gaisa tse o ka di itumelelang nako nngwe le nngwe mo letsatsing. Tsaya setulo le poleite e e nang le 2 manatheana a beikhone e e gadikilweng, 2 boroso ya kolobe, ditapole tse di gadikilweng le selae sa borotho jo bo thousitilweng ka R69.90, go sa kgathalesege gore ke nako mang.

Breakfast Watch Pic
View Breakfast Menu