Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

Lokunconywako lokuhamba phambili kwekudla ekuseni longacala ngako lilanga lakho noma uliphetse ngako

Noma ngabe kusekuseni noma ebusuku, i-Cheese Griller Hash Brekkie kudla kwasekuseni lokuhamba phambili nganoma ngusiphi sikhatsi. Hlala phansi utfole lipulede lelinema-bacon langu-2 latfoswe kahle, emabheka langu-2 engulube, ema-hash brown cubes, kanye nesilayi sesinkhwa lesitfosiwe nga-R69.90, nganoma ngusiphi sikhatsi.

Breakfast Watch Pic
View Breakfast Menu