Cheese Griller Hashbrown Breakfast

cheese griller hashbrown breakfast

Xifihlulo lexinene xo sungula siku ra wena kumbe ku ri heta

Ku nga khathariseki leswaku ka ha ri mixo swinene kumbe i nkarhi wo etlela, Cheese Griller Hash Brekkie ya hina i xifihlulo lexinene xa nkarhi wihi na wihi wa siku. Tshama exitulwini hi ku nyika puleti leyi nga ni 2 wa swiphepherhele swa streaky bacon, 2 pork bangers, hashbrown cubes, ni xilayi xa toast hi R69.90, ku nga khathariseki leswaku i nkarhi muni.

Breakfast Watch Pic
View Breakfast Menu